Wells Trädvård

Trädvård i Stockholm av professionella arborister

0704937731Trädfällning Stockholm

Träd har stor betydelse för människors livskvalitet och är en del av vårt gemensamma kulturarv. Närvaro av natur främjar hälsa, rekreation och processer för identitets- och sorgearbete. Därtill är tätortsnära natur värdefull för den biologiska mångfalden och speciellt närvaron av gamla träd är avgörande för insekter och fåglar. Träd skuggar också marken, vilket motverkar uttorkning och erosion av jorden. Idag är gamla träd en bristvara eftersom många naturliga platser för gamla träd försvunnit i och med övergången till industriellt jord- och skogsbruk. Vid rådgivning strävar vi därför efter att behålla så mycket av träden som möjligt, speciellt i storstäder som Stockholm.

Risken för att behöva ta ner träd i förtid minskar om träden sköts av utbildad personal. Träd som underhålls rätt från början behöver sällan akuta och dyra åtgärder. Planerad skötsel som tillåter träden att bli gamla är oftast det mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet då det spar kostnader för nedtagning, stubbfräsning och nyplantering. Kalkyler vid planering av trädvård ska alltid inkludera utgifter för extra skötsel i samband med nyplantering och de stora ekosystemförtjänster i närområdet som gamla träd ger.

Men ibland är det nödvändigt att ta ner träd av säkerhetsskäl eller för att ge plats åt annat. Med rätt kunskap är det inte svårt att fälla träd. Däremot är det mycket farligt, varför gedigen säkerhetsutbildning är ett krav. Innan fällning beräknar vi åt vilket håll trädet kan fällas med största möjliga säkerhetsmarginaler. Några faktorer som tas med i beräkningen är kronans form, trädets lutning, eventuell krokighet och vindens riktning och styrka. Självklart tar vi hänsyn till byggnader, ledningar, växtlighet, trafik och annat som behöver skyddas från skador.

Vi på Wells trädvård kan bland annat bedöma om rätt förutsättningar finns för träd att växa. Dåliga förutsättningar leder till att trädets rotsystem utvecklas dåligt, vilket kan göra trädet instabilt. Exempel på när det är bra att få en bedömning av arborister är i anslutning till tung trafik, där träden har relativt liten jordvolym att växa i, om det är sten- eller asfaltsbelagt nära inpå trädet eller om det ska utföras grävarbeten som kan skada rotsystemet. Vi hjälper er att bedöma eventuella säkerhetsrisker i bland annat Täby, Tyresö, Solna och Nacka.

Där det finns utrymme fäller vi trädet från marken. Ibland står träden så trångt att sektionsfällning behövs för att skydda omkringliggande bebyggelse, växtlighet och ledningar. Sektionsfällning innebär att trädet tas ner i omgångar. Ofta klättrar vi, men ibland är det nödvändigt att använda skylift. Vid sektionsfällning av flera träd är det ofta mer kostnadseffektivt att använda skylift. Där det är lämpligt lämnar vi gärna kvar en högstubbe, för att underlätta livet för insekter och andra smådjur.

Wells trädvård verkar i Stockholmsnära orter som Täby, Tyresö, Solna, Årsta och Nacka, men kan även ta uppdrag längre bort. Vi erbjuder också konsulttjänster såsom besiktning av träd. Vi arbetar alltid med höga krav på precision, säkerhetsutrustning och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi forslar bort allt överblivet organiskt material och har ansvarsförsäkring.Referenser

  • HSB Stockholm
  • Wulfert AB
  • Svenska kyrkan

Senaste Arbeten

  • Trädbeskärning i Stockholm
  • Nedtagning av Träd
  • Arboristarbete Stockholm
  • Fällning av träd