Wells Trädvård

Trädvård i Stockholm av professionella arborister

0704937731Arborist Stockholm

Vi på Wells trädvård arbetar med förvaltning, underhåll och nedtagning av träd. Det innefattar besiktning, beskärning och hälsokontroll i samråd med beställaren. Vi följer självfallet gällande miljö- och säkerhetslagar, till exempel miljöbalkens generella biotopskydd för alléer och kulturmiljölagens bestämmelser om kyrkliga kulturminnen. Vi arbetar för att skapa bästa möjliga miljö för människor, träd, ekosystem och miljö i bebyggda områden. Vi arbetar framför allt i Stockholmsområdet, men kan även ta uppdrag längre bort.

Träd är del av vårt gemensamma kulturarv och enskilda individer har ofta ett högt kulturhistoriskt värde. Varje träd i urbana miljöer har sin egen historia och planterades ofta med ett specifikt syfte, för att skugga, motverka erosion, för estetiken och den mänskliga livsmiljön eller för att öka den biologiska mångfalden. Vid planering av skötsel och förändringar bör alla dessa aspekter vägas in. Speciellt värdefulla är gamla träd och död ved, som i dagens samhälle är en bristvara både i staden och på landet.

I miljöer med höga sociala värden är trygghet, säkerhet, användbarhet, estetik och upplevelse viktiga parametrar vid utformning av trädmiljön. Ibland kan enskilda träd, särskilt gamla och grova individer, ha höga symboliska värden. Träd i städer, alléer längs vägar, parker, offentliga trädgårdar, på begravningsplatser och i andra offentliga miljöer är extra värdefulla ur många perspektiv. Dels på grund av höga natur- och kulturhistoriska värden och dels på grund av deras betydelse för människors och djurs behov. Träden skapar attraktiva boende- och arbetsmiljöer, har stora ekonomiska värden och levererar ekosystemtjänster såsom upptag av dagvatten och temperaturreglering.

Vi på Wells trädvård kan bland annat bedöma om rätt förutsättningar finns för träd att växa. Dåliga förutsättningar leder till att trädets rotsystem utvecklas dåligt, vilket kan göra trädet instabilt. Exempel på när det är bra att få en bedömning av arborister är i anslutning till tung trafik, där träden har relativt liten jordvolym att växa i, om det är sten- eller asfaltsbelagt nära inpå trädet eller om det ska utföras grävarbeten som kan skada rotsystemet. Vi hjälper er att bedöma eventuella säkerhetsrisker i bland annat Täby, Tyresö, Solna och Nacka.

Som kund kan du känna dig trygg med att anlita Wells trädvård. Vi har lång erfarenhet av bland annat trädvård, beskärning, nedtagning av stora träd samt stubbfräsning. Vi erbjuder också besiktningar av träd. Vi tar uppdrag från bland annat kommuner, företag, länsstyrelser, landsting, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vi har AA i kreditvärdering och är certifierade av European Treeworker, av SL för tunnel- och spårbehörighet samt av Vattenfall för elsäkerhet, skog och ledningsgator. Därtill har våra anställda vunnit priser i trädklättring i Svenska och Norska trädklättringsmästerskapen. Numera utbildar och certifierar vi även trädklättrare inom European Tree Worker i Sverige.Referenser

  • HSB Stockholm
  • Wulfert AB
  • Svenska kyrkan

Senaste Arbeten

  • Trädbeskärning i Stockholm
  • Nedtagning av Träd
  • Arboristarbete Stockholm
  • Fällning av träd